Maandag 17 augustus is het dan eindelijk zo ver. We kunnen weer de zaal in. Maandenlang heb ik hier in ieder geval naar uitgekeken. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden. Het COVID-19 virus lijkt een bescheiden (?) comeback te maken. Daarom vragen we alle leden met de nodige omzichtigheid te werk te gaan. Als je ook maar lichte verschijnselen hebt – koorts, verkoudheid of andere symptomen – blijf dan thuis. Waak actief over je eigen gezondheid en de gezondheid van je clubgenoten.

Daarnaast zullen we in en rond de zaal een aantal voorzorgen in acht moeten nemen. In aanvulling op de instructies vanuit de gemeente over beschermende maatregelen tegen virusinfectie in een sporthal hebben we zelf een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Blijf niet langer dan noodzakelijk in kleedkamers. De kleedkamers worden slechts matig geventileerd en zijn daarmee een risicogebied. Je hebt teams die de training al in de kleedkamer beginnen en daar de week al doorspreken. Doe dat buiten of in de hal. Liever nog zie ik dat jullie thuis al omgekleed zijn en in trainingstenue naar de zaal komen.
 • Buiten de velden, in de kleedkamers en in het sportcafe houden we 1,5 meter afstand. Dat is verplicht voor senioren en aan te raden voor de aspiranten.
 • Douchen na afloop in de sporthal heeft niet onze voorkeur. Doe dat thuis.
 • Was je handen voor en na de training. Breng zelf desinfecterende zeep mee. Met name bij uitwedstrijden weten we niet wat daar van tevoren is geregeld aan veiligheidsrichtlijnen. Je bent zelf verantwoordelijk.
 • Na afloop van de training worden alle ballen gedesinfecteerd. Dus ga niet meteen weg na de training of de wedstrijd. De teamafsluiting na elke trainingssessie is het ontsmetten van de ballen. Dat geldt voor alle trainingsgroepen. Gun de volgende groep de mogelijkheid met schone ballen te trainen.
 • Handen geven voor en na de wedstrijd doen we nog even niet.
 • Sport is emotie. De euforie van een mooie actie of een gewonnen spannend punt valt niet weg te denken uit de sport. Ik zou denken dat de teams in hun teammeetings afspraken maken over juichen, yellen, high-fives en ander fysiek contact. Vermijd schreeuwen en zingen. Misschien is een dansje een mooi alternatief.

Ik hoop dat jullie allemaal een prachtig seizoen tegemoet gaan waarin het plezier in het volleybal voorop staat. En de veiligheid.

We’re  live again

Monday, August 17, the time has finally come. We can go back indoors. I have been looking forward to this for months. Nevertheless, caution is advised. The COVID-19 virus appears to be making a modest (?) comeback. That is why we ask all members to proceed with caution. If you have any (minor) symptoms – fever, cold or other symptoms – stay at home. Watch actively for your own health and the health of your clubmates.

In addition, we will have to take a number of precautions in and around the sportsarena. In addition to the instructions from the municipality about protective measures against virus infection we have drawn up a number of guidelines ourselves.

 • Do not stay in dressing rooms longer than necessary. The dressing rooms are only moderately ventilated and are therefore a risk area. I know teams that already start training in the dressingroom and discuss the week for a considerable time. Please choose another location for your hangouts. I prefer to see that you have already changed at home and come to training in training gear.
 • Outside the training fields, in the dressing rooms and in the sports cafe 1.5 metres distance is mandatory for senior players. For the youth players it is recommended.
 • We do not prefer showering afterwards in the sports hall.  Please shower at home.
 • Wash your hands before and after training. Bring your own disinfectant soap. Especially in away games we do not know what has been arranged with regard to safety guidelines. It is your own responsibility.
 • After each training, all balls are disinfected. So do not leave immediately after training or the game. The team closure after each training session is to disinfect the balls. This applies to all training groups. Allow the next group to train with clean balls.
 • We do not shake hands before and after the game.
 • Sport is emotion. The euphoria of a nice action or an exciting point won is indispensable in sport. I would think that the teams make agreements in their team meetings about cheering, yelling, high fives and other physical contact. Avoid shouting and singing. Maybe a dance is a nice alternative.

I hope you all have a wonderful season in which the fun in volleyball comes first. And safety.