Author: Albatros Clubblog (page 2 of 135)

Start Zomerbeach 2021

Met het ingaan van de zomertijd is ook Zomerbeah gestart bij Albatros. De zaterdagtrainingen van Winterbeach worden behouden, maar daar komen nu ook de trainingen bij op woensdag en donderdag voor de jeugd. De senioren spelen op maan-, woens- en donderdagavond zolang de zon schijnt.

Senioren starten met beachen

De jeugd is al weken bezig, de onder 27 jaar groep mocht twee weken geleden beginnen en nu is het de komende week ook de beurt aan alle oudere zandhappers. Het beachseizoen is dan voor iedereen (die wil) gestart. De jeugd start dan ook met doordeweekse trainingen, naast die van de zaterdag. Meer info in je teamapp.

Winterbeach nu ook voor ‘jeugd’ tot 27 jaar

Waar de jeugdspelers zich de afgelopen maand al in het zweet werkten (en in de sneeuw), beginnen nu ook de senioren tot 27 jaar aan winterbeach. Word via je trainer lid van de speciale appgroep als je mee wil doen.

Update competitie en contributie

Beste leden van Albatros

Met de laatste persconferentie van het kabinet is het duidelijk geworden dat  het indoor volleybal seizoen als verloren beschouwd moet worden. Gelukkig hebben enkele enthousiaste jeugdleden wel de beachvelden gehuurd zodat we zelfs in de winter nog kunnen volleyballen. 

Vorige week maandag werd bekend gemaakt dat de competitie niet meer herstart wordt. Wel hopen we de indoor trainingen ergens in april of mei te kunnen hervatten, afhankelijk van de Corona maatregelen. Dat betekent dat een groot deel van de kosten die we begroot hebben niet gemaakt gaat worden en er ruimte is voor verlaging van de contributie voor dit seizoen. Maar een deel van de kosten die we gemaakt hebben krijgen we sowieso niet terug. De Nevobo verkeert in hetzelfde zware weer als de verenigingen en heeft afgelopen jaar slechts een klein deel van de kosten die wij aan hen afdragen geretourneerd. Uiteraard zijn we in gesprek met de Nevobo. De verwachting is dat er wederom slechts een klein deel geretourneerd zal worden. Op basis van de laatste berekeningen hebben we besloten dat senioren slechts de helft van de afgesproken contributie hoeven te betalen. Aangezien er voor de jeugd meer georganiseerd is dan voor de senioren komt de contributie voor de jeugd op 3/4 van het vastgestelde bedrag. Daarmee komen de contributiebedragen op het volgende uit:

Contributie 
2020-2021korting 20-21Nieuw bedrag
CMV14035105
CMV 2e training601545
Aspiranten24060180
Senioren240120120
Senioren 2e training1005050
Doorstroomjeugd205102,5102,5

De penningmeester zal de teveel betaalde bedragen restitueren aan de leden die al betaald hebben. De leden die nog niet betaald hebben, wordt verzocht het nieuwe contributiebedrag over te maken. 
Aanvullend zal er nog gekeken worden naar de beachtrainingen vanaf eind maart. Het bestuur zal jullie daar z.s.m. over informeren.

Namens het bestuur

René van den Berg

WinterBeach 2021 gestart

De jeugd van Albatros is zaterdag begonnen aan WinterBeach 2021. Stiekem hopen we dat er geen editie 2022 nodig is, maar tot die tijd is het fijn om een alternatief te hebben voor het nu verboden zaalvolleybal. In vier groepen traint de jeugd op zaterdag. In lekker warme kleding en met oefeningen waarbij er nóg meer bewogen wordt dan anders. Alles om warm te blijven. Nu al zin in volgende week. Heb je je niet aangemeld, maar wil je wel meedoen? Dat kan!

Aanmelden Jeugd WinterBeach is geopend

We gaan elk weekend WinterBeachen met de jeugd van Albatros! Geef je op via dit formulier.

Aanmelden online krachttraining

Oefenzaterdag met veel spannende wedstrijden

Voor de vierde keer speelden Albatros jeugdteams tegen elkaar op een zaterdag, het leverde een hoop spannende wedstrijden op. En veel belangrijker: veel vrolijke gezichten. Deze week wordt er nog getraind, waarna we pas weer op maandag 4 januari verder gaan.

Albatros diehards volleyballen zelfs nu nog buiten

Zaterdag, een uur of één. Lekker zonnetje, maar wel goed koud! Eén van de beachvelden wordt door H4 en D6 spelers Frank en Tina (met 2 anderen) zoals bijna elk weekend gebruikt om toch nog lekker te ballen. Ook andere Albatros spelers als Maarten, Ben en Thomas doen regelmatig mee. Heel goed natuurlijk, alleen merk ik soms bij de training dat ze van die gekke zandvolleybaltechnieken (scrabble woord) gebruiken. 🏐💪

Hervatten senioren trainingen

De persconferentie van de overheid heeft ons enige ruimte gegeven om de senioren trainingen weer te kunnen hervatten. Dat betekent dat het schema van 16 oktober van twee tegen twee (zie dit bericht) vanaf komende donderdag weer ingezet wordt. De boodschap van het kabinet was minder hoopvol dan gedacht en we moeten er rekening mee houden dat we tot in januari 2021 geen complete trainingsgroepen kunnen toelaten in de zaal. Ondertussen is de Nevobo ook aan het kijken wat er met de competities moet gebeuren. Middels een enquête onder de Nederlandse volleybalclubs wordt onderzocht hoe het seizoen kan worden uitgespeeld. Zodra daar meer over bekend is informeren we jullie. Aan alle senioren wordt gevraagd om in het weekend voorafgaande aan de training aan te geven of je komt trainen. Met die informatie kunnen we dan bepalen of alle velden optimaal gebruikt kunnen worden. Blijf gezond en hou je aan het corona protocol.

Namens het bestuur, Rene van den Berg

The government press conference has given us some space to resume training. This means that the schedule of October 16 with games of two against two (see this message) will be used again from next Thursday. The cabinet’s message was less hopeful than expected and we have to take into account complete training teams are not possible until January 2021. In the meantime, the Nevobo is also looking at what to do with the competitions. A survey among the Dutch volleyball clubs is examining how the season can be played out. We will inform you as soon as more is known about this. All seniors are asked to indicate in the weekend before the training whether you will be training. With that information we can then determine whether all fields can be used optimally. Stay healthy and respect to the corona protocol.

On behalf of the board, Rene van den Berg

Jeugd speelt oefenwedstrijden

De jeugdteams van Albatros spelen op de bovenstaande zaterdagen onderling wedstrijdjes. Het is voor de aspiranten ook een prettige manier om te oefenen met fluiten. Tijdens deze dagen gelden net als bij de trainingen het coronaprotocol.

Senioren trainen in kleine groepjes door

Met slechts vier spelers op één veld trainen de senioren van Albatros toch nog door. Op nevobo.nl legt Jan uit hoe het bestuur zo snel kon schakelen om dit voor elkaar te krijgen.

Nieuwe coronamaatregelen – nieuw trainingsschema senioren

English text below

Het was onvermijdelijk. De competitie is wederom stilgelegd als gevolg van het aantal Covid-19 besmettingen. Vervelend maar waar. Wat dat betekent voor het vervolg van de competitie zullen we binnenkort van de Nevobo vernemen. Maar op dit moment is dat nog onduidelijk. Zowel het NOC-NSF protocol voor verantwoord sporten in de huidige situatie als de nieuwe noodverordening van Amsterdam geven aan dat je vanaf 18 jaar alleen mag sporten in groepjes van maximaal 4 spelers/speelsters (exclusief de trainer!) die onderling 1,5 meter afstand bewaren. Het totale aantal senior spelers en speelsters in de hal mag niet meer dan 30 mag zijn. Die verordening geldt ook als er gedeeltelijk door jeugd en gedeeltelijk door senioren wordt getraind. De kleedkamers zijn nu helemaal gesloten. Om toch nog te kunnen blijven volleyballen hebben we de volgende maatregelen genomen. De trainingen gaan gewoon door, zij het in aangepaste vorm. Voor de CMV en aspirantenteams gelden er geen beperkingen en blijven de trainingen zoals ze waren. Alleen moeten alle senioren-trainingsgroepen gesplitst worden in (liefst niet meer dan) 2 groepen van 4 spelers die ieder de helft van de trainingstijd kunnen gebruiken om te trainen en/of gewoon te volleyballen 2 tegen 2. Dat gaat dus om 45 tot 60 minuten per groep. Met slechts 4 spelers/speelsters kan dat al heel intensief zijn. Het huidige trainingsschema wordt daarvoor aangepast conform het onderstaande schema. Alle training sessies worden in tweeën gedeeld en de teams maken afspraken met hun trainer over de indeling. Voor H4/5 kan dat niet zomaar, want dat zijn ca. 12 spelers. 8 spelers trainen in de MSO (in twee groepjes van 4) en de andere 4 trainen in de Simon Stevinschool van 21.15 tot 22.00 uur. Als er meer dan 8 spelers in een trainingsgroep zitten, zul je afspraken moeten maken wie niet traint die week. In de volgende week is er iemand anders aan de beurt om niet te trainen. We vertrouwen er op dat jullie binnen de teams in staat zijn deze indeling zelf te bewerkstelligen. Voor de tweede trainingen van D3 en D1++ op donderdagavond in de MSO geldt hetzelfde. Twee tegen twee gedurende 1 uur. En het volgende uur 4 andere speelsters.
Onderlinge wedstrijden bij de jeugd binnen de eigen vereniging, zowel aspiranten als CMV, zijn nog wel toegestaan. We proberen die te organiseren op een aantal zaterdagen. Zeer spoedig zullen we jullie hierover nader informeren. 
We hopen uiteraard dat het aantal besmettingen in korte tijd drastisch zal verminderen en dat de competitie weer vervolgd kan worden. Vooralsnog gelden deze maatregelen voor de komende vier weken. We begrijpen dat een groot deel van teamsport ook het plezier is om elkaar te ontmoeten en samen te komen. Echter de gezondheid van alle leden en de noodzaak het virus terug te dringen zijn momenteel belangrijker aangelegenheden. Volg daarom het Corona protocol en blijf gezond. 

Namens het bestuur van Albatros
Rene van den Berg

English text


It was inevitable. The competition has been halted again due to the number of Covid-19 infections. Sad but true. We will soon hear from the Nevobo what that means for the rest of the competition. But that is still unclear at the moment.Both the NOC*NSF protocol for responsible sports in the current situation and the new emergency ordinance of Amsterdam indicate that from the age of 18 on you can only play sports in groups of a maximum of 4 players (excluding the trainer!) who play 1.5 meters apart. The changing rooms are now completely closed. The total number of senior players and players in the hall must not exceed 30. This regulation also applies if training is done partly by youth and partly by seniors. To be able to continue playing volleyball, we have taken the following measures. The training continues as usual, albeit in an adapted form. There are no restrictions for the CMV and youth teams and the training courses and schedule remain as they were. Only all senior training groups must be split into (preferably no more than) 2 groups of 4 players who can each use half of the training time to train and / or just play volleyball 2 against 2. That is 45 to 60 minutes per group. With only 4 players, this can be very intensive. The current training schedule will slightly be adjusted for this. See details below. All training sessions are divided in two and the teams make agreements with their trainer about the layout. This is not possible for H4 / 5, because that is about 12 players. 8 players train in the MSO (in two groups of 4) and the other 4 train in the Simon Stevin School from 9.15 pm to 10.00 pm.If there are more than 8 players in a training group, you will have to make agreements about who does not train that week. In the following week it will be someone else’s turn not to train. We trust that within the teams you are able to achieve this division yourself.The same applies to the training sessions of D3 and D1 ++ on Thursday evening in the MSO. Two against two for 1 hour. And the next hour 4 other players.
Mutual competitions with the youth within Albatros, both aspiranten and CMV, are still allowed. We try to organize it on a number of Saturdays. We will inform you about this very soon.
We obviously hope that the number of infections will decrease drastically in a short time and that the competition can be continued. For the time being, these measures apply for the next four weeks. We understand that a big part of team sport is also the pleasure of meeting and getting together. However, the health of all members and the need to reduce the virus are more important issues today. Therefore, follow the Corona protocol and stay safe.

On behalf of the Albatros board
Rene van den Berg

Older posts Newer posts