Page 2 of 147

Aanmelden Jeugd WinterBeach is geopend

We gaan elk weekend WinterBeachen met de jeugd van Albatros! Geef je op via dit formulier.

Aanmelden online krachttraining

Oefenzaterdag met veel spannende wedstrijden

Voor de vierde keer speelden Albatros jeugdteams tegen elkaar op een zaterdag, het leverde een hoop spannende wedstrijden op. En veel belangrijker: veel vrolijke gezichten. Deze week wordt er nog getraind, waarna we pas weer op maandag 4 januari verder gaan.

Albatros diehards volleyballen zelfs nu nog buiten

Zaterdag, een uur of één. Lekker zonnetje, maar wel goed koud! Eén van de beachvelden wordt door H4 en D6 spelers Frank en Tina (met 2 anderen) zoals bijna elk weekend gebruikt om toch nog lekker te ballen. Ook andere Albatros spelers als Maarten, Ben en Thomas doen regelmatig mee. Heel goed natuurlijk, alleen merk ik soms bij de training dat ze van die gekke zandvolleybaltechnieken (scrabble woord) gebruiken. 🏐💪

Hervatten senioren trainingen

De persconferentie van de overheid heeft ons enige ruimte gegeven om de senioren trainingen weer te kunnen hervatten. Dat betekent dat het schema van 16 oktober van twee tegen twee (zie dit bericht) vanaf komende donderdag weer ingezet wordt. De boodschap van het kabinet was minder hoopvol dan gedacht en we moeten er rekening mee houden dat we tot in januari 2021 geen complete trainingsgroepen kunnen toelaten in de zaal. Ondertussen is de Nevobo ook aan het kijken wat er met de competities moet gebeuren. Middels een enquête onder de Nederlandse volleybalclubs wordt onderzocht hoe het seizoen kan worden uitgespeeld. Zodra daar meer over bekend is informeren we jullie. Aan alle senioren wordt gevraagd om in het weekend voorafgaande aan de training aan te geven of je komt trainen. Met die informatie kunnen we dan bepalen of alle velden optimaal gebruikt kunnen worden. Blijf gezond en hou je aan het corona protocol.

Namens het bestuur, Rene van den Berg

The government press conference has given us some space to resume training. This means that the schedule of October 16 with games of two against two (see this message) will be used again from next Thursday. The cabinet’s message was less hopeful than expected and we have to take into account complete training teams are not possible until January 2021. In the meantime, the Nevobo is also looking at what to do with the competitions. A survey among the Dutch volleyball clubs is examining how the season can be played out. We will inform you as soon as more is known about this. All seniors are asked to indicate in the weekend before the training whether you will be training. With that information we can then determine whether all fields can be used optimally. Stay healthy and respect to the corona protocol.

On behalf of the board, Rene van den Berg

Twee weken geen training senioren

Als gevolg van de verscherpte maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen, ziet Albatros zich genoodzaakt het volleybal voor de senioren de komende twee weken te cancelen. Het protocol van NOC*NSF verbiedt het spelen van twee tegen twee de komende periode. Het bestuur is van mening dat de bijdrage aan het terugdringen van het virus het beste kan gebeuren door twee weken niet te trainen of te spelen. Ook de tweede training van D1 en D3 valt hieronder. Gezien de landelijke ontwikkelingen verwachten we op 23 november het schema van twee tegen twee weer te kunnen oppakken. Uiteraard kijken we wel naar de persconferentie van 17 november of de noodmaatregelen dan worden ingetrokken. Deze maatregelen gelden alleen voor de seniorentrainingen. De jeugdtrainingen worden wel voortgezet. Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer op 23 november. 
Namens het bestuur
René van den Berg

As a result of the tightened measures taken by the government to contain the spread of the Covid-19 virus, Albatros is forced to cancel volleyball for the senior members for the next two weeks. The NOC*NSF protocol prohibits playing two against two in the coming period. The best way to contribute to reducing the virus can be achieved by not training or playing for two weeks. The second training of D1 and D3 is also included in this schedule. In view of the national developments, we expect to be able to resume the schedule of two against two on November 23rd. We will of course look at the press conference on 17 November to see whether the emergency measures will be withdrawn. These measures only apply to senior training. The youth training sessions will be continued. Stay healthy and hopefully we’ll see each other again on November 23.
On behalf of the board
René van den Berg

Jeugd speelt oefenwedstrijden

De jeugdteams van Albatros spelen op de bovenstaande zaterdagen onderling wedstrijdjes. Het is voor de aspiranten ook een prettige manier om te oefenen met fluiten. Tijdens deze dagen gelden net als bij de trainingen het coronaprotocol.

Senioren trainen in kleine groepjes door

Met slechts vier spelers op één veld trainen de senioren van Albatros toch nog door. Op nevobo.nl legt Jan uit hoe het bestuur zo snel kon schakelen om dit voor elkaar te krijgen.

Nieuwe coronamaatregelen – nieuw trainingsschema senioren

English text below

Het was onvermijdelijk. De competitie is wederom stilgelegd als gevolg van het aantal Covid-19 besmettingen. Vervelend maar waar. Wat dat betekent voor het vervolg van de competitie zullen we binnenkort van de Nevobo vernemen. Maar op dit moment is dat nog onduidelijk. Zowel het NOC-NSF protocol voor verantwoord sporten in de huidige situatie als de nieuwe noodverordening van Amsterdam geven aan dat je vanaf 18 jaar alleen mag sporten in groepjes van maximaal 4 spelers/speelsters (exclusief de trainer!) die onderling 1,5 meter afstand bewaren. Het totale aantal senior spelers en speelsters in de hal mag niet meer dan 30 mag zijn. Die verordening geldt ook als er gedeeltelijk door jeugd en gedeeltelijk door senioren wordt getraind. De kleedkamers zijn nu helemaal gesloten. Om toch nog te kunnen blijven volleyballen hebben we de volgende maatregelen genomen. De trainingen gaan gewoon door, zij het in aangepaste vorm. Voor de CMV en aspirantenteams gelden er geen beperkingen en blijven de trainingen zoals ze waren. Alleen moeten alle senioren-trainingsgroepen gesplitst worden in (liefst niet meer dan) 2 groepen van 4 spelers die ieder de helft van de trainingstijd kunnen gebruiken om te trainen en/of gewoon te volleyballen 2 tegen 2. Dat gaat dus om 45 tot 60 minuten per groep. Met slechts 4 spelers/speelsters kan dat al heel intensief zijn. Het huidige trainingsschema wordt daarvoor aangepast conform het onderstaande schema. Alle training sessies worden in tweeën gedeeld en de teams maken afspraken met hun trainer over de indeling. Voor H4/5 kan dat niet zomaar, want dat zijn ca. 12 spelers. 8 spelers trainen in de MSO (in twee groepjes van 4) en de andere 4 trainen in de Simon Stevinschool van 21.15 tot 22.00 uur. Als er meer dan 8 spelers in een trainingsgroep zitten, zul je afspraken moeten maken wie niet traint die week. In de volgende week is er iemand anders aan de beurt om niet te trainen. We vertrouwen er op dat jullie binnen de teams in staat zijn deze indeling zelf te bewerkstelligen. Voor de tweede trainingen van D3 en D1++ op donderdagavond in de MSO geldt hetzelfde. Twee tegen twee gedurende 1 uur. En het volgende uur 4 andere speelsters.
Onderlinge wedstrijden bij de jeugd binnen de eigen vereniging, zowel aspiranten als CMV, zijn nog wel toegestaan. We proberen die te organiseren op een aantal zaterdagen. Zeer spoedig zullen we jullie hierover nader informeren. 
We hopen uiteraard dat het aantal besmettingen in korte tijd drastisch zal verminderen en dat de competitie weer vervolgd kan worden. Vooralsnog gelden deze maatregelen voor de komende vier weken. We begrijpen dat een groot deel van teamsport ook het plezier is om elkaar te ontmoeten en samen te komen. Echter de gezondheid van alle leden en de noodzaak het virus terug te dringen zijn momenteel belangrijker aangelegenheden. Volg daarom het Corona protocol en blijf gezond. 

Namens het bestuur van Albatros
Rene van den Berg

English text


It was inevitable. The competition has been halted again due to the number of Covid-19 infections. Sad but true. We will soon hear from the Nevobo what that means for the rest of the competition. But that is still unclear at the moment.Both the NOC*NSF protocol for responsible sports in the current situation and the new emergency ordinance of Amsterdam indicate that from the age of 18 on you can only play sports in groups of a maximum of 4 players (excluding the trainer!) who play 1.5 meters apart. The changing rooms are now completely closed. The total number of senior players and players in the hall must not exceed 30. This regulation also applies if training is done partly by youth and partly by seniors. To be able to continue playing volleyball, we have taken the following measures. The training continues as usual, albeit in an adapted form. There are no restrictions for the CMV and youth teams and the training courses and schedule remain as they were. Only all senior training groups must be split into (preferably no more than) 2 groups of 4 players who can each use half of the training time to train and / or just play volleyball 2 against 2. That is 45 to 60 minutes per group. With only 4 players, this can be very intensive. The current training schedule will slightly be adjusted for this. See details below. All training sessions are divided in two and the teams make agreements with their trainer about the layout. This is not possible for H4 / 5, because that is about 12 players. 8 players train in the MSO (in two groups of 4) and the other 4 train in the Simon Stevin School from 9.15 pm to 10.00 pm.If there are more than 8 players in a training group, you will have to make agreements about who does not train that week. In the following week it will be someone else’s turn not to train. We trust that within the teams you are able to achieve this division yourself.The same applies to the training sessions of D3 and D1 ++ on Thursday evening in the MSO. Two against two for 1 hour. And the next hour 4 other players.
Mutual competitions with the youth within Albatros, both aspiranten and CMV, are still allowed. We try to organize it on a number of Saturdays. We will inform you about this very soon.
We obviously hope that the number of infections will decrease drastically in a short time and that the competition can be continued. For the time being, these measures apply for the next four weeks. We understand that a big part of team sport is also the pleasure of meeting and getting together. However, the health of all members and the need to reduce the virus are more important issues today. Therefore, follow the Corona protocol and stay safe.

On behalf of the Albatros board
Rene van den Berg

Down again

The press conference this evening was clear: training and competition for adults is prohibited for at least 4 weeks. For our 155 youth members there might be some possibilities to keep training and having matches within the club.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen. Quote:

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk … voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

De landelijke maatregelen bieden dus nog mogelijkheden om de jeugdtrainingen door te zetten, wellicht door de hal met de trenomatten in 3 ‘binnenruimtes’ op te splitsen. Op regionaal niveau zijn aanvullende maatregelen mogelijk, dus we zijn ook afhankelijk van de Gemeente/Veiligheidsregio. De jeugdcommissie en het bestuur proberen deze week helderheid te krijgen over wat er mogelijk is. En wat haalbaar is, ook financieel.

Take care. Be safe.

Heb jij al een hoodie?

Het is tot en met 25 oktober mogelijk om een Albatros hoodie of inspeel tshirt te bestellen. SMASH!

Dames 6 handhaaft zich op de eerste plaats

De eerste helft van het seizoen had Dames 6 alle vier wedstrijden gewonnen en stond dus bovenaan. Maar zoals bekend, is de tweede helft van zo’n seizoen altijd lastiger, want alle tegenstanders willen revanche nemen voor hun nederlaag. Dat gold zeker ook voor het damesteam van WEST! waar D6 woensdag tegen speelde. De eerste twee sets leek die revanche er ook te komen, want die gingen allebei verloren. Daarna hervonden de Albatros dames hun gebruikelijke enthousiasme en vechtlust weer en gingen ze ook steeds beter spelen. Met Nina op de voor haar onbekende middenpositie, Ula die veel punten maakte en Cecile, Corina en Sanne die uitblonken door hun inzet. De derde en vierde set werden goed gewonnen, waarna de vijfde weer heel stroef begon: halverwege 8-5 achter. Maar ook toen knokten ze zich terug en maakte Tina uiteindelijk op 15-12 het met een service-ace af. Met dank aan Sam voor het filmpje.

Titel over D3 wint weer

De eerste zin over Dames 3, leuk team wel. Daarna iets over vierde overwinning op rij. Zin drie; misschien wat woorden over knap drie sets gewonnen. Iedereen speelde goed enzo. Coach ook blij. Eindigen met volgende week weer verder. Stukje tekst nog even aanpassen, of niet.

« Oude berichten Nieuwe berichten »